连环画在线看

 找回密码
 注册

小学古诗必考80首(带拼音)

[复制链接]
发表于 2019-11-16 09:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.咏鹅 骆宾王

é é é

鹅 , 鹅 , 鹅 ,

qū xiàng xiàng tiān gē

曲 项 向 天 歌 。

bái máo fú lǜ shuǐ

白 毛 浮 绿 水 ,

hōng zhǎng bō qīng bō

红 掌 拨 清 波 。

02.敕勒歌 北朝民歌

chì lè chuān yīn shān xià

敕 勒 川 , 阴 山 下 。

tiān sì qióng lú lǒng gài sì yě

天 似 穹 庐 , 笼 盖 四 野 。

tiān cāng cāng yě máng máng

天 苍 苍 , 野 茫 茫 ,

fēng chuī cǎo dī xiàn niú yáng

风 吹 草 低 见 牛 羊 。

03.春晓 孟浩然

chūn mián bù jué xiǎo

春 眠 不 觉 晓 ,

chù chù wén tí niǎo

处 处 闻 啼 鸟 。

yè lái fēng yǔ shēng

夜 来 风 雨 声 ,

huā luò zhī duō shǎo

花 落 知 多 少 。

04.回乡偶书 贺知章

shào xiǎo lí jiā lǎo dà huí

少 小 离 家 老 大 回 ,

xiāng yīn wú gǎi bìn máo shuāi

乡 音 无 改 鬓 毛 衰 。

ér tóng xiāng jiàn bù xiāng shí

儿 童 相 见 不 相 识 ,

xiào wèn kè cóng hé chù lái

笑 问 客 从 何 处 来 。

05.静夜思 李白

chuáng qián míng yuè guāng

床 前 明 月 光 ,

yí shì dì shàng shuāng

疑 是 地 上 霜 。

jǔ tóu wàng míng yuè

举 头 望 明 月 ,

dī tóu sī gù xiāng

低 头 思 故 乡 。

06.忆江南 白居易

jiāng nán hǎo fēng jǐng jiù céng ān

江 南 好 , 风 景 旧 曾 谙 。

rì chū jiāng huā hóng shèng huǒ

日 出 江 花 红 胜 火 ,

chūn lái jiāng shuǐ lǜ rú lán

春 来 江 水 绿 如 蓝 ,

néng bù yì jiāng nán

能 不 忆 江 南 ?

07.游子吟 孟郊

cí mǔ shǒu zhōng xiàn

慈 母 手 中 线 ,

yóu zǐ shēn shàng yī

游 子 身 上 衣 。

lín xíng mì mì féng

临 行 密 密 缝 ,

yì kǒng chí chí quī

意 恐 迟 迟 归 。

shuí yán cùn cǎo xīn

谁 言 寸 草 心 ,

bào dé sān chūn huī

报 得 三 春 晖 ?

08.古朗月行(节选)李白

xiǎo shí bù shí yuè

小 时 不 识 月 ,

hū zuò bái yù pán

呼 作 白 玉 盘 。

yòu yí yáo tái jìng

又 疑 瑶 台 境 ,

fēi zài qīng yún duān

飞 在 青 云 端 。

09.元日 王安石

bào zhú shēng zhōng yī suì chú

爆 竹 声 中 一 岁 除 ,

chūn fēng sòng nuǎn rù tú sū

春 风 送 暖 入 屠 苏 。

qiān mén wàn hù tóng tóng rì

千 门 万 户 曈 曈 日 ,

zǒng bǎ xīn táo huàn jiù fú

总 把 新 桃 换 旧 符 。

10.登鹳雀楼 王之涣

bái rì yī shān jìn

白 日 依 山 尽 ,

huáng hé rù hǎi liú

黄 河 入 海 流 。

yù qióng qiān lǐ mù

欲 穷 千 里 目 ,

gèng shàng yī céng lóu

更 上 一 层 楼 。

11.望庐山瀑布 李白

rì zhào xiāng lú shēng zǐ yān

日 照 香 炉 生 紫 烟 ,

yáo kàn pù bù guà qián chuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川 。

fēi liú zhí xià sān qiān chǐ

飞 流 直 下 三 千 尺 ,

yí shì yín hé luò jiǔ tiān

疑 是 银 河 落 九 天 。

12.早发白帝城 李白

zhāo cí bái dì cǎi yún jiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间 ,

qiān lǐ jiāng líng yī rì huán

千 里 江 陵 一 日 还 。

liǎng àn yuán shēng tí bù zhù

两 岸 猿 声 啼 不 住 ,

qīng zhōu yǐ guò wàn chóng shān

轻 舟 已 过 万 重 山 。

13.江畔独步寻花 杜甫

huáng sì niáng jiā huā mǎn xī

黄 四 娘 家 花 满 蹊 ,

qiān duǒ wàn duǎ yā zhī dī

千 朵 万 朵 压 枝 低 。

liú lián xì dié shí shí wǔ

留 连 戏 蝶 时 时 舞 ,

zì zài jiāo yīng qià qià tí

自 在 娇 莺 恰 恰 啼 。

14 .六月二十七日望湖楼醉书 苏轼

hēi yún fān mò wèi zhē shān

黑 云 翻 墨 未 遮 山 ,

bái yǔ tiào zhū luàn rù chuán

白 雨 跳 珠 乱 入 船 。

juǎn dì fēng lái hū chuī sàn

卷 地 风 来 忽 吹 散 ,

wàng hú lóu xià shuǐ rú tiān

望 湖 楼 下 水 如 天 。

15.小池 杨万里

quán yǎn wú shēng xī xì liú

泉 眼 无 声 惜 细 流,

shù yīn zhào shuǐ ài qíng róu

树 荫 照 水 爱 晴 柔。

xiǎo hé cái lù jiān jiān jiǎo

小 荷 才 露 尖 尖 角,

cǎo yǒu qīng ting lì shàng tóu

早 有 蜻 蜒 立 上 头。

16 .四时田园杂兴 范成大

zhòu chū yún tián yè jī má

昼 出 耘 田 夜 绩 麻 ,

cūn zhuāng ér nǚ gè dāng jiā

村 庄 儿 女 各 当 家 。

tóng sūn wèi jiě gòng gēng zhī

童 孙 未 解 供 耕 织 ,

yě bàng sāng yīn xué zhòng guā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜 。

17.悯农(其一) 李绅

chūn zhòng yī lì sù

春 种 一 粒 粟 ,

qiū shōu wàn kē zǐ

秋 收 万 颗 子 。

sì hǎi wú xián tián

四 海 无 闲 田 ,

nóng fū yóu è sǐ

农 夫 犹 饿 死 !

18.悯农(其二) 李绅

chú Hé rì dāng wǔ

锄 禾 日 当 午 ,

hàn dī hé xià tǔ

汗 滴 禾 下 土 。

shuí zhī pán zhōng cān

谁 知 盘 中 餐 ,

lì lì jiē xīn kǔ

粒 粒 皆 辛 苦

19 .晓出净慈寺送林子方 杨万里

bì jìng xī hú liù yuè zhōng

毕 竟 西 湖 六 月 中 ,

fēng guāng bù yǔ sì shí tóng

风 光 不 与 四 时 同 。

jiē tiān lián yè wú qióng bì

接 天 莲 叶 无 穷 碧 ,

yìng rì hé huā bié yàng hóng

映 日 荷 花 别 样 红 。

20.绝句 杜甫

chí rì jiāng shān lì

迟 日 江 山 丽 ,

chūn fēng huā cǎo xiāng

春 风 花 草 香 。

ní róng fēi yàn zǐ

泥 融 飞 燕 子 ,

shā nuǎn shuì yuān yāng

沙 暖 睡 鸳 鸯 。

21.送元二使安西 王维

wèi chéng zhāo yù yì qīng chén

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘 ,

kè shè qīng qīng liǔ sè xīn

客 舍 青 青 柳 色 新 。

quàn jūn gēng jìn yī bēi jiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒 ,

xī chū yáng guān wú gù rén

西 出 阳 关 无 故 人 。

22 .赋得古原草送别 白居易

lí lí yuán shàng cǎo

离 离 原 上 草 ,

yì suì yì kū róng

一 岁 一 枯 荣 。

yě huǒ shāo bù jìn

野 火 烧 不 尽 ,

chūn fēng chuī yòu shēng

春 风 吹 又 生 。

yuǎn fāng qīn gǔ dào

远 芳 侵 古 道 ,

qíng cuì jiē huāng chéng

晴 翠 接 荒 城 ,

yòu sòng wáng sūn qù

又 送 王 孙 去 ,

qī qī mǎn bié qíng

萋 萋 满 别 情 。

23 .鹿柴 王维

kōng shān bù jiàn rén

空 山 不 见 人 ,

dàn wén rén yǔ xiǎng

但 闻 人 语 响 。

fǎn yǐng rù shēn lín

返 景 入 深 林 ,

fù zhào qīng tái shàng

复 照 青 苔 上 。

24.凉州词 王翰

pú táo měi jiǔ yè guāng běi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯 ,

yú yǐn pí pā mǎ shàng cuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催 。

zuì wò shā chǎng jūn mò xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑 ,

gǔ lái zhēng zhàn jǐ rén huí

古 来 征 战 几 人 回 ?

25.别董大 高适

qiān lǐ huáng yún bái rì xūn

千 里 黄 云 白 日 曛 ,

běi fēng chuī yàn xuě fēn fēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷 。

mò chóu qián lù wú zhī jǐ

莫 愁 前 路 无 知 己 ,

tiān xià shuí rén bù shí jūn

天 下 谁 人 不 识 君 。

26 .出塞 王昌龄

qín shí míng yuè hàn shí guān

秦 时 明 月 汉 时 关 ,

wàn lǐ cháng zhēng rén wèi huán

万 里 长 征 人 未 还 。

dàn shǐ lóng chéng fēi jiàng zài

但 使 龙 城 飞 将 在 ,

bù jiào hú mǎ dù yīn shān

不 教 胡 马 度 阴 山 。

27.望天门山 李白

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

28 .山行 杜牧

tiān mén zhōng duàn chǔ jiāng kāi

天 门 中 断 楚 江 开 ,

bì shuǐ dōng liú zhì cǐ huí

碧 水 东 流 至 此 回 。

liǎng àn qīng shān xiāng duì chū

两 岸 青 山 相 对 出 ,

gū fān yí piàn rì biān lái

孤 帆 一 片 日 边 来 。

29 .长歌行 汉乐府

qīng qīng yuán zhōng kuí

青 青 园 中 葵 ,

zhāo lù dài rì xī

朝 露 待 日 晞 。

yáng chūn bù dé zé

阳 春 布 德 泽 ,

wàn wù shēng guāng huī

万 物 生 光 辉 。

cháng kǒng qiū jié zhì

常 恐 秋 节 至 ,

kūn huáng huā yè shuāi

焜 黄 华 叶 衰 。

bǎi chuān dōng dào hǎi

百 川 东 到 海 ,

hé shí fù xī guī

何 时 复 西 归 ?

shào zhuàng bù nǔ lì

少 壮 不 努 力 ,

lǎo dà tú shāng bēi

老 大 徒 伤 悲 。

30.绝句 杜甫

liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳 ,

yī háng bái lù shàng qīng tiān

一 行 白 鹭 上 青 天 。

chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪 ,

mén bó dōng wú wàn lǐ chuán

门 泊 东 吴 万 里 船 。

31. 竹里馆 王维

dú zuò yōu huáng lǐ

独 坐 幽 篁 里 ,

tán qín fù cháng xiào

弹 琴 复 长 啸 。

shēn lín rén bù zhī

深 林 人 不 知 ,

míng yuè lái xiāng zhào

明 月 来 相 照 。

32.梅花 王安石

qiáng jiǎo shù zhī méi

墙 角 树 枝 梅 ,

líng hán dú zì kāi

凌 寒 独 自 开 。

yáo zhí bù shì xuǎ

遥 知 不 是 雪 ,

wèi yǒu àn xiāng lái

为 有 暗 香 来 。

33 .石灰吟 于谦

qiān chuí wàn jī chū shēn shān

千 锤 万 击 出 深 山 ,

liè huǒ fén shāo ruò děng xián

烈 火 焚 烧 若 等 闲 。

fěn shēn suì gǔ hún bù pà

粉 身 碎 骨 浑 不 怕 ,

yào liú qīng bái zài rén jiān

要 留 清 白 在 人 间 。

34 .九月九日忆山东兄弟 王维

dú Zài yì xiāng wéi yì kè

独 在 异 乡 为 异 客 ,

měi Féng jiā jié bèi sī qīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲 。

yáo Zhī xiōng dì dēng gāo chù

遥 知 兄 弟 登 高 处 ,

biàn Chā zhū yú shāo yì rén

遍 插 茱 萸 少 一 人 。

35 .七步诗 曹植

zhǔ dòu rán dòu qí

煮 豆 燃 豆 萁 ,

lù chǐ yǐ wéi zhī

漉 豉 以 为 汁 。

qí zài fǔ xià rán

萁 在 釜 下 燃 ,

dòu zài fù zhōng qì

豆 在 釜 中 泣 。

běn shì tóng gēn shēng

本 是 同 根 生 ,

xiāng jiān hé tài jí

相 煎 何 太 急 。

36. 望洞庭 刘禹锡

hú guāng Qiū yuè liǎng xiāng hé

湖 光 秋 月 两 相 和 ,

tán miàn Wú fēng jìng wèi mó

潭 面 无 风 镜 未 磨 。

yáo wàng Dòng tíng shān shuǐ cuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠 ,

bái yín Pán lǐ yī qīng luó

白 银 盘 里 一 青 螺 。

37 .惠崇《春江晓景》 苏轼

zhú wài Táo huā sān liǎng zhī

竹 外 桃 花 三 两 枝 ,

chūn jiāng shuǐ nuǎn yā xiān zhī

春 江 水 暖 鸭 先 知 。

lóu hāo mǎn dì lú yá duǎn

蒌 蒿 满 地 芦 芽 短 ,

zhèng shì hé tún yù shàng shí

正 是 河 豚 欲 上 时 。

38 .题西林壁 苏轼

héng kàn Chéng lǐng cè chéng fēng

横 看 成 岭 侧 成 峰 ,

yuǎn jìn Gāo dī gè bù tóng

远 近 高 低 各 不 同 。

bù shí Lú shān zhēn miàn mù

不 识 庐 山 真 面 目 ,

zhǐ yuán Shēn zài cǐ shān zhōng

只 缘 身 在 此 山 中 。

39 .乐游原 李商隐

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏 !

40 .赠汪伦 李白

xiàng wǎn yì bù shì

向 晚 意 不 适 ,

qū chē dēng gǔ yuán

驱 车 登 古 原 。

xī yáng wú xiàn hǎo

夕 阳 无 限 好 ,

zhǐ shì jìn huāng hūn

只 是 近 黄 昏 !

41 .黄鹤楼送孟浩然之广陵 李白

gù Rén xī cí huáng hè lóu

故 人 西 辞 黄 鹤 楼 ,

yān huā sān yuè xià yáng zhōu

烟 花 三 月 下 扬 州 。

gū Fān yuǎn yǐng bì kōng jìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽 ,

wéi jiàn cháng jiāng tiān jì liú

惟 见 长 江 天 际 流 。

42 .塞下曲 卢纶

jín àn cǎo jīng fēng

林 暗 草 惊 风 ,

jiāng jūn yè yǐn gōng

将 军 夜 引 弓 。

píng míng xún bái yǔ

平 明 寻 白 羽 ,

mò zài shí léng zhōng

没 在 石 棱 中 。

43.浪淘沙 刘禹锡

jiǔ qū Huáng hé wàn lǐ shā

九 曲 黄 河 万 里 沙 ,

làng táo Fēng bǒ zì tiān yá

浪 淘 风 簸 自 天 涯 。

rú jīn Zhí shàng yín hé qù

如 今 直 上 银 河 去 ,

tóng dào Qiān niú zhī nǚ jiā

同 到 牵 牛 织 女 家 。

44 .渔歌子 张志和

xī sài Shān qián bái lù fēi

西 塞 山 前 白 鹭 飞 ,

táo huā Liú shuǐ guì yú féi

桃 花 流 水 鳜 鱼 肥 。

qīng ruò Lì lǜ suō yī

青 箬 笠 , 绿 蓑 衣 ,

xié fēng Xì yǔ bù xū guī

斜 风 细 雨 不 须 归 。

45 .江雪 柳宗元

qiān Shān niǎo fēi jué

千 山 鸟 飞 绝 ,

wàn jìng rén zōng miè

万 径 人 踪 灭 。

gū zhōu suō lì wēng

孤 舟 蓑 笠 翁 ,

dú diào hán jiāng xuě

独 钓 寒 江 雪 。

46 . 游园不值 叶绍翁

yīng lián Jī chǐ yìn cāng tái

应 怜 屐 齿 印 苍 苔 ,

xiǎo kòu chái fēi jiǔ bù kāi

小 扣 柴 扉 久 不 开 。

chūn sè mǎn yuán guān bù zhù

春 色 满 园 关 不 住 ,

yī zhī hóng xìng chū qiáng lái

一 枝 红 杏 出 墙 来 。

47 .逢雪宿芙蓉山主人 刘长卿

rì mò cāng shān yuǎn

日 暮 苍 山 远 ,

tiān hán bái wū pín

天 寒 白 屋 贫 。

chái mén wén quǎn fèi

柴 门 闻 犬 吠 ,

fēng xuě yè guī rén

风 雪 夜 归 人 。

48.竹石 郑燮

yǎo dìng qīng shān bù fàng sōng

咬 定 青 山 不 放 松 ,

lì gēn yuán zài pò yán zhōng

立 根 原 在 破 岩 中 。

qiān mó wàn jī hái jiān jìn

千 磨 万 击 还 坚 劲 ,

rèn ěr dōng xī nán běi fēng

任 尔 东 西 南 北 风 。

49 .独坐敬亭山 李白

zhòng niǎo gāo fēi jìn

众 鸟 高 飞 尽 ,

gū yún dù qù xián

孤 云 独 去 闲 。

xiāng kàn liǎng bù yàn

相 看 两 不 厌 ,

zhǐ yǒu jìng tíng shān

只 有 敬 亭 山 。

50 .枫桥夜泊 张继

yuè luò Wū tí shuāng mǎn tiān

月 落 乌 啼 霜 满 天 ,

jiāng fēng yú huǒ duì chóu mián

江 枫 渔 火 对 愁 眠 。

gū sū chéng wài hán shān sì

姑 苏 城 外 寒 山 寺 ,

yè bàn zhōng shēng dào kè chuán

夜 半 钟 声 到 客 船 。

51 .寻隐者不遇 贾岛

sōng xià wèn tóng zǐ

松 下 问 童 子 ,

yán shī cǎi yào qù

言 师 采 药 去 。

zhǐ zài cǐ shān zhōng

只 在 此 山 中 ,

yún shēn bù zhī chù

云 深 不 知 处 。

52 .墨梅 王冕

wú jiā xǐ yàn chí tóu shù

吾 家 洗 砚 池 头 树 ,

gè gè huā kāi dàn mò hén

个 个 花 开 淡 墨 痕 。

bù yào rén kuā hǎo yán sè

不 要 人 夸 好 颜 色 ,

zhǐ liú qīng qì mǎn qián kūn

只 留 清 气 满 乾 坤 。

53 .咏柳 贺知章

bì yù zhuāng chéng yī shù gāo

碧 玉 妆 成 一 树 高 ,

wàn tiáo chuí xià lǜ sī tāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦 。

bù zhī xì yè shuí cái chū

不 知 细 叶 谁 裁 出 ,

èr yuè chūn fēng sì jiǎn dāo

二 月 春 风 似 剪 刀 。

54 .清明 杜牧

qīng míng shí jié yǔ fēn fēn

清 明 时 节 雨 纷 纷 ,

lù shàng xíng rén yù duàn hún

路 上 行 人 欲 断 魂 。

jiè wèn jiǔ jiā hé chù yǒu

借 问 酒 家 何 处 有 ,

mù tóng yáo zhǐ xìng huā cūn

牧 童 遥 指 杏 花 村 。

55 .寒食 韩翃

chūn chéng wú chù bù fēi huā

春 城 无 处 不 飞 花 ,

hán shí dōng fēng yù liǔ xié

寒 食 东 风 御 柳 斜 。

rì mò hàn gōng chuán là zhú

日 暮 汉 宫 传 蜡 烛 ,

qīng yān sàn rù wǔ hóu jiā

轻 烟 散 入 五 侯 家 。

56.春日 朱熹

shèng rì xún fāng sì shuǐ bīn

胜 日 寻 芳 泗 水 滨 ,

wú biān guāng jǐng yī shí xīn

无 边 光 景 一 时 新 。

děng xián shí dé dōng fēng miàn

等 闲 识 得 东 风 面 ,

wàn zǐ qiān hóng zǒng shì chūn

万 紫 千 红 总 是 春 。

57 .宿建德江 孟浩然

yí zhōu bó yān zhǔ

移 舟 泊 烟 渚 ,

rì mù kè chóu xīn

日 暮 客 愁 新 。

yě kuàng tiān dī shù

野 旷 天 低 树 ,

jiāng qīng yuè jìn rén

江 清 月 近 人 。

58 .饮湖上初晴后雨 苏轼

shuǐ guāng jiàn yàn qíng fāng hǎo

水 光 潋 滟 晴 方 好 ,

shān sè kōng méng yǔ yì qí

山 色 空 濛 雨 亦 奇 。

yì bǎ xī hú bǐ xī zǐ

欲 把 西 湖 比 西 子 ,

dàn zhuāng nóng mǒ zǒng xiāng yí

淡 妆 浓 抹 总 相 宜 。

59.从军行 王昌龄

qīng hǎi cháng yún àn xuě shān

青 海 长 云 暗 雪 山 ,

gū chéng yáo wàng yù mén guān

孤 成 遥 望 玉 门 关 。

huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ

黄 沙 百 战 穿 金 甲 ,

bù pò lǒu lán zhōng bù huán

不 破 楼 兰 终 不 还 。

60 . 凉州词 王之涣

huáng hé yuǎn shàng bái yún jiān

黄 河 远 上 白 云 间 ,

yī piàn gū chéng wàn rèn shān

一 片 孤 城 万 仞 山 。

qiāng dí hé xū yuàn yáng liǚ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳 ,

chūn fēng bù dù yù mén guān

春 风 不 度 玉 门 关 。

61.秋浦歌 李白

bái fà sān qiān zhàng

白 发 三 千 丈 ,

yuán chóu sì gè cháng

缘 愁 似 个 长 。

bù zhī míng jìng lǐ

不 知 明 镜 里 ,

hé chù dé qiū shuāng

何 处 得 秋 霜 。

62 .商山早行 温庭筠

chén qǐ dòng zhēng duó

晨 起 动 征 铎 ,

kè xíng bēi gù xiāng

客 行 悲 故 乡 。

jī shēng máo diàn yuè

鸡 声 茅 店 月 ,

rén jì bǎn qiáo shuāng

人 迹 板 桥 霜 。

hú yè luò shān lù

槲 叶 落 山 路 ,

zhǐ huā míng yì qiáng

枳 花 明 驿 墙 。

yīn sī dù líng mèng

因 思 杜 陵 梦 ,

fú yàn mǎn huí táng

凫 雁 满 回 塘 。

63 .芙蓉楼送辛渐 王昌龄

hán yǔ lián jiāng yè rù wú

寒 雨 连 江 夜 入 吴 ,

píng míng sòng kè chǔ shān gū

平 明 送 客 楚 山 孤 。

luò yáng qīn yǒu rú xiāng wèn

洛 阳 亲 友 如 相 问 ,

yí piàn bīng xīn zài yù hú

一 片 冰 心 在 玉 壶 。

64. 江南逢李龟年 杜甫

qí wáng zhái lǐ xún cháng jiàn

岐 王 宅 里 寻 常 见 ,

cuī jiǔ táng qián jǐ dù wén

崔 九 堂 前 几 度 闻 。

zhèng shì jiāng nán hǎo fēng jǐng

正 是 江 南 好 风 景 ,

luò huā shí jié yòu féng jūn

落 花 时 节 又 逢 君 。

65.滁州西涧 韦应物

dú lián yōu cǎo jiàn biān shēng

独 怜 幽 草 涧 边 生 ,

shàng yǎu huáng lí shēn shù míng

上 有 黄 鹂 深 树 鸣 。

chūn cháo dài yǔ wǎn lái jí

春 潮 带 雨 晚 来 急 ,

yě dù wú rén zhōu zì héng

野 渡 无 人 舟 自 横 。

66 .乌衣巷 刘禹锡

zhū què qiáo biān yě cǎo huā

朱 雀 桥 边 野 草 花 ,

wū yī xiàng kǒu xī yáng xié

乌 衣 巷 口 夕 阳 斜 。

jiù shí wáng xiè táng qián yàn

旧 时 王 谢 堂 前 燕 ,

fēi rù xún cháng bǎi xìng jiā

飞 入 寻 常 百 姓 家 。

67 .江南春 杜牧

qiān lǐ yīng tí lǜ yìng hóng

千 里 莺 啼 绿 映 红 ,

shuǐ cūn shān guō jiǔ qí fēng

水 村 山 郭 酒 旗 风 。

nán cháo sì bǎi bā shí sì

南 朝 四 百 八 十 寺 ,

duō shǎo lóu tái yān yǔ zhōng

多 少 楼 台 烟 雨 中 。

68.竹枝词 刘禹锡

yáng liǔ qīng qīng jiāng shuǐ píng

杨 柳 青 青 江 水 平 ,

wén láng jiāng shàng chàng gē shēng

闻 郎 江 上 唱 歌 声 。

dōng biān rì chū xī biān yǔ

东 边 日 出 西 边 雨 ,

dào shì wú qíng què yǎu qíng

道 是 无 晴 却 有 晴 。

69 .秋夕 杜牧

yín zhú qiū guāng lěng huà píng

银 烛 秋 光 冷 画 屏 ,

qīng luó xiǎo shàn pū liú yíng

轻 罗 小 扇 扑 流 萤 。

tiān jiē yè sè liáng rú shuǐ

天 阶 夜 色 凉 如 水 ,

zuò kàn qiān niú zhī nǔ xīng

坐 看 牵 牛 织 女 星 。

70.赠花卿 杜甫

jǐn chéng sī guǎn rì fēn fēn

锦 城 丝 管 日 纷 纷 ,

bàn rù jiāng fēng bàn rù yún

半 入 江 风 半 入 云 。

cǐ qǔ zhǐ yīng tiān shàng yǒu

此 曲 只 应 天 上 有 ,

rén jiān néng dé jǐ huí wén

人 间 能 得 几 回 闻 。

71 .题临安邸 林升

shān wài Qīng shān lóu wài lóu

山 外 青 山 楼 外 楼 ,

xī hú Gē wǔ jǐ shí xiū

西 湖 歌 舞 几 时 休 。

nuǎn fēng xūn dé yóu rén zuì

暖 风 熏 得 游 人 醉 ,

zhí bǎ háng zhōu zuò biàn zhōu

直 把 杭 州 作 汴 州 。

72.朝天子?咏喇叭 王磐

lǎ bā suǒ nà

喇 叭 , 唢 呐 ,

qǔ ér xiǎo qiāng ér dà

曲 儿 小 , 腔 儿 大 。

guān chuán wǎng lái luàn rú má

官 船 往 来 乱 如 麻 ,

quán zhàng nǐ tái shēn jià

全 仗 你 抬 身 价 。

jūn tīng le jūn chóu

军 听 了 军 愁 ,

mín tīng le mín pà

民 听 了 民 怕 ,

nǎ lǐ qù biàn shén me zhēn gòng jiǎ

哪 里 去 辨 什 么 真 共 假 ?

yǎn jiàn de chuī fān le zhè jiā

眼 见 的 吹 翻 了 这 家 ,

chuī shāng le nà jiā

吹 伤 了 那 家 ,

zhǐ chuī de shuǐ jìn é fēi bà

只 吹 的 水 尽 鹅 飞 罢 !

73. 示儿 陆游

sǐ qù yuán zhī wàn shì kōng

死 去 元 知 万 事 空 ,

dàn bēi bù jiàn jiǔ zhōu tóng

但 悲 不 见 九 州 同 。

wáng shī běi dìng zhōng yuán rì

王 师 北 定 中 原 日 ,

jiā jì wú wàng gào nǎi wēng

家 祭 无 忘 告 乃 翁 。

74. 秋夜将晓出篱门迎凉有感 陆游

sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi

三 万 里 河 东 入 海 ,

wǔ qiān rèn yuè shàng mó tiān

五 千 仞 岳 上 摩 天 。

yí mín lèi jìn hú chén lǐ

遗 民 泪 尽 胡 尘 里 ,

nán wàng wáng shī yòu yī nián

南 望 王 师 又 一 年 。

75 .菩萨蛮?书江西造口壁 辛弃疾

yù gū tái xià qīng jiāng shuǐ

郁 孤 台 下 清 江 水 ,

zhōng jiān duō shǎo xíng rén lèi

中 间 多 少 行 人 泪 。

xī běi wàng cháng ān

西 北 望 长 安 ,

kě lián wú shù shān

可 怜 无 数 山 。

qīng shān zhē bù zhù

青 山 遮 不 住 ,

bì jìng dōng liú qù

毕 竟 东 流 去 。

jiāng wǎn zhèng chóu yú

江 晚 正 愁 余 ,

shān shēn wén zhè gū

山 深 闻 鹧 鸪 。

76.夏日绝句 李清照

shēng dāng zuò rén jié

生 当 作 人 杰 ,

sǐ yì wéi guǐ xióng

死 亦 为 鬼 雄 。

zhì jīn sī xiàng yǔ

至 今 思 项 羽 ,

bù kěn guò jiāng dōng

不 肯 过 江 东 。

77.泊船瓜州 王安石

jīng kǒu guā zhōu yī shuǐ jiān

京 口 瓜 洲 一 水 间 ,

zhōng shān zhǐ gé shù chóng shān

钟 山 只 隔 数 重 山 。

chūn fēng yòu lǜ jiāng nán àn

春 风 又 绿 江 南 岸 ,

míng yuè hé shí zhào wǒ huán

明 月 何 时 照 我 还 ?

78 .闻官军收河南河北 杜甫

jiàn wài hū chuán shōu jì běi

剑 外 忽 传 收 蓟 北 ,

chū wén tì lèi mǎn yī shāng

初 闻 涕 泪 满 衣 裳 。

què kàn qī zǐ chóu hé zài

却 看 妻 子 愁 何 在 ,

màn juǎn shī shū xǐ yù kuáng

漫 卷 诗 书 喜 欲 狂 。

bái rì fàng gē xū zòng jiǔ

白 日 放 歌 须 纵 酒 ,

qīng chūn zuò bàn hǎo huán xiāng

青 青 作 伴 好 还 乡 。

jì cóng bā xiá chuán wū xiá

即 从 巴 峡 穿 巫 峡 ,

biàn xià xiāng yáng xiàng luò yáng

便 下 襄 阳 向 洛 阳 。

79 .春夜喜雨 杜甫

hǎo yǔ zhī shí jié

好 雨 知 时 节 ,

dāng chūn nǎi fā shēng

当 春 乃 发 生 。

suí fēng qián rù yè

随 风 潜 入 夜 ,

rùn wù xì wú shēng

润 物 细 无 声 。

yě jìng yún jù hēi

野 径 云 俱 黑 ,

jiāng chuán huǒ dú míng

江 船 火 独 明 。

xiǎo kàn hóng shī chù

晓 看 红 湿 处 ,

huā zhòng jǐn guān chéng

花 重 锦 官 城 。

80 .己亥杂诗 龚自珍

jiǔ zhōu Shēng qì shì fēng léi

九 州 生 气 恃 风 雷 ,

wàn mǎ qí yīn jiū kě āi

万 马 齐 喑 究 可 哀 。

wǒ quàn tiān gōng chóng dǒu sǒu

我 劝 天 公 重 抖 擞 ,

bù jū yī gé jiàng rén cái

不 拘 一 格 降 人 才 。

A8Z8连环画 ( 京ICP备11047313号-1 )

GMT+8, 2020-9-24 03:29

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表